شرکت آریا توسعه ماندگار نگین

شما اینجا هستید:
اهميت خشک کردن پلاستيک هاي مهندسي

خشک کردن و رطوبت گيري يکي از عوامل اصلي بهبود   به خصوص پلاستيکهاي مهندسي مي باشد.اين نوع مواد در طي فرايند توليد، حمل و نقل و انبارداري رطوبت جذب مي کنند و به عبارتي بهتر است در نظر داشت که تمامي پليمرها با توجه به شرايط محيطي بالقوه داراي رطوبت اضافي مي باشندبنابراين اين رطوبت بايد قبل از توليد بايد از آنها خارج شود. وجود رطوبت اضافي در پليمر باعث بروز مشکلاتي در طي توليد مي گردد به جز اينکه محصول غير استاندارد توليد ميگرددباعث تاثير منفي در ظاهر و برخي خواص قطعه توليدي مي شود.

 پلاستيکها را در اين خصوص مي توان به دو گروه ذيل تقسيم نمود:

1. رطوبت زدا

 پلاستيکهاي نوع اول رطوبت را فقط بر روي سطحشان نگهداري مي کنند که اين رطوبت با استفاده از دمش هواي گرم قابل دفع مي باشد بنابر اين با اين روش مي توان پلاستيک را خشک و مورد استفاده قرار داد.

2. رطوبت گير

در پلاستيکهاي نوع دوم يعني پلاستيکهايي که رطوبت گير مي باشند رطوبت داخل و در هسته گرانول مواد اوليه جمع شده و در اين خصوص بهترين روش براي خشک کردن استفاده از خشک کننده هاي رطوبت زدا Dehumidifyingdryer  مي باشد.

قبل از توليد PA،ABS،PET،PC،PS که تمايل فراواني براي جذب رطوبت دارند وپليمرهاي رطوبت گير مانند جهت اطمينان از رسيدن به يک محصول نهايي با کيفيت مناسب بايد رطوبت گيري و خشک شوند.

رطوبت گيري نامناسب مي تواند باعث کاهش خواص مکانيکي مانند ؛ مقاومت ضربه اي ، مقاومت کششي و اثرات نا مطلوب در ظاهر قطعه توليدي گردد.

اهميت خشک کردن پلاستيکها:

يکي از مزاياي پلاستيکهاي مهندسي نسبت به فلزات مقاومت مناسب آنها در برابر رطوبت، يا مقاومت مطلوب آنها در برابر پديده زنگ زدن و خوردگي ميباشد. همه پلاستيکها برخي اوقات با توجه به شرايط گوناگون رطوبت جذب ميکنند (رطوبت داخل گرانول ها نفوذ مي کند) معمولا اين رطوبت در طي انبار کردن و توليد، جذب پليمر شده و در صورت خشک کردن نامناسب اين رطوبت در کيفيت محصول نهايي اثر منفي مي گذارد. البته برخي از پليمرها رطوبت را فقط بر روي سطحشان نکهداري مي کنند که به آساني قابل خشک کردن ميباشد.اثرات منفي رطوبت گيري نامناسب مشکلات رايج خشک کردن نامناسب اغلب پليمرها مانند پلي آميد، پلي کربنات، پلي سولفون به شرح ذيل مي باشد:

1. سطح ظاهري

حبابهاي ناشي از رطوبت ميتواند باعث خرابي سطح ظاهري قطعه شود، اين اثرات منفي به صورت ذيل نمايان مي گردد:

– رگه هاي براق در سطوح

– انواع لک

– حبابهاي داخلي

– نواقص ظاهري (مانند حفره …)

2.خواص فيزيکي و مکانيک

رطوبت مي تواند باعث افت خواص فيزيکي و مکانيکي در پليمر شود. حبابهاي به وجود آمده از رطو بت ميتواند باعث ايجاد حفره در داخل قطعه گردد.رطوبت همچنان مي تواند باعث کاهش در وزن مولکولي بخاطر پديده هيدروليز شود.

کاهش خواص فيزيکي به صورت هاي ذيل رخ مي دهد:

— کاهش مقاومت ضربه اي

— کاهش مقاومت کششي و کاهش در ازدياد طول

براي پلاستيکهايي مانند پلي کربنات و پلي استر که مقاومت ضربه اي بسيار مهم مي باشد رطوبت گيري و خشک کردن بسيار پر اهميت است.

محتوي رطوبت در پلاستيک:

مقدار رطوبتي که يک پليمر جذب مي کند وابسته به چندين عامل مي باشد. اولين عامل نوع پليمر بوده به طوريکه هر نوع داراي مشخصات جذب خاص خود مي باشد. برخي از پلاستيکها تمايل بيشتري به جذب رطوبت دارند بنابراين رطوبت بيشتري نسبت به بقيه مواد جذب مي کعند.نه تنها هر پلاستيک مشخصه جذب رطوبت خاص خود را دارد بلکه هر گريدي از يک نوع پليمر هم مي تواند مشخصات جداگانه اي داشته باشد.

شرايط آب و هوايي يا رطوبت در هوا، همچنين درجه حرارت هواي محيط و گرانول ها مؤثر در ميزان جذب رطوبت مي باشد.

عوامل مؤثر در خشک کردن:

متغيرهايي که مؤثر در خارج نمودن رطوبت يا خشک کردن مي باشند عبارتند از : طبيعت پليمر، خشکي هوا، درجه حرارت هوا و گرانول ها، مدت زماني که پليمر در معرض هوا قرار مي گيرد.

رطوبت گيري و خشک کردن مناسب:

خشک کردن بر عکس عمل جذب مي باشد يعني خارج نمودن رطوبت از گرانول به حدي که رطوبت به حداقل ميزان خود رسيده باشد. خشک کردن مناسب باعث يکنواختي توليد مي گردد.